Regulamin I edycji Olimpiady Profilaktycznej PTSS – DENTALCARE

 

I. Organizacja

 1. Organizatorami Olimpiady Profilaktycznej PTSS – DENTALCARE (zwanej dalej “Olimpiadą”) są PTSS oraz Instytut Blend-a-med Oral-B (zwani dalej “Organizatorami”).
 2. Olimpiada nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Olimpiada organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin jest i będzie dostępny podczas trwania Olimpiady na stronie internetowej PTSS (www.ptss.pl).

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Olimpiadzie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTSS.
 2. W Olimpiadzie nie mogę brać udziału jego organizatorzy oraz firmy pracujące przy organizacji Olimpiady na zlecenie Organizatorów.
 3. Olimpiada rozpoczyna się w czasie trwania pierwszej konferencji PTSS w roku akademickim 2015/2016, dniu 13.11.2015 r., a kończy wraz z zakończeniem ostatniej konferencji, tj. w dniu 17.04.2016 r.
 4. Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapach.

III. Pierwszy etap

 1. Odbywa się w czasie trwania trzech pierwszych konferencji PTSS – w Łodzi, Warszawie i Zabrzu.
 2. Polega na wypełnieniu online testu, składającego się z 20 pytań.
 3. Pytania są przygotowane wspólnie przez PTSS i Instytut Blend-a-med Oral-B.
 4. Pytania obejmują w swojej tematyce treść wykładów odbywających się na danej konferencji oraz wiedzę z zakresu profilaktyki z wyszczególnionymi źródłami.
 5. Do II etapu przechodzi po 5 osób z każdej konferencji z najwyższą ilością punktów. W przypadku remisu punktowego przez kilku uczestników, decyduje czas wysłania odpowiedzi.
 6. Jedna osoba może brać udział w rozwiązywaniu wszystkich trzech testów, ale tylko jeden raz może zakwalifikować się do drugiego etapu.
 7. Dokładny czas i miejsce, w którym będzie można znaleźć test, będzie podany zarówno na stronie wydarzenia/konferencji, jak i w czasie trwania konferencji przez prowadzących.
 8. Zabronione jest rozwiązywanie testu przez inną osobę w czyimś imieniu.

IV. Drugi etap

 1. Odbywa się za pośrednictwem poczty email, poprzez adres podany przez uczestnika w czasie rozwiązywania I etapu Olimpiady.
 2. Polegać będzie na napisaniu artykułu/analizy dotyczącej jednego z kilku zaproponowanych przez Organizatorów zagadnień.
 3. Zagadnienia są wspólne dla wszystkich uczestników.
 4. Jedno zagadnienie może być poruszane przez kilku uczestników.
 5. Niedopuszczalne jest wspólne przygotowywanie jednej pracy przez kilku uczestników.
 6. Zabronione jest przygotowywanie pracy przez inną osobę w czyimś imieniu.
 7. Minimalna objętość pracy to 2 strony A4 (czcionka 12, pojedyncza interlinia, domyślne marginesy), a maksymalna to 10 stron A4.
 8. Zagadnienia zostaną podane w dniu 18. stycznia 2016 r.
 9. Termin nadsyłania prac upływa 21. lutego o godzinie 23:59.
 10. Prace oceniać będzie wybrana wspólnie przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 19. marca w czasie trwania konferencji w Gdańsku.
 12. Do trzeciego etapu kwalifikuje się trójka uczestników z najlepszymi pracami, wskazanymi przez Komisję Konkursową.

V. Trzeci etap

 1. Trzeci etap polega na przygotowaniu krótkiego, 7-minutowego wykładu na podstawie przygotowanej w 2. etapie pracy.
 2. Wykład będzie wygłaszany przez uczestnika w trakcie ostatniej konferencji PTSS w Krakowie o podanej przez Organizatorów najpóźniej na 2 tygodnie przez konferencją godzinie.
 3. Wykład będzie oceniany przez wybraną przez Organizatorów Komisję Konkursową (Komisja może różnić się składem od tej oceniającej uczestników w II etapie Olimpiady).
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi jeszcze w tym samym dniu.

VI. Nagrody

 1. Nagrody rzeczowe przysługują osobom zakwalifikowanym do II etapu oraz trójce finalistów.
 2. Dodatkowo, uczestnicy II etapu, którzy wyślą pracę i zadeklarują dalszą chęć uczestnictwa, będą mieli przyznawany zwrot kosztów dojazdu na konferencję (do 100 zł), koszty uczestnictwa w konferencji, a także gwarantowane uczestnictwo w warsztatach z technik prezentacji na konferencji w Gdańsku.
 3. Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, którzy zadeklarują dalszą chęć uczestnictwa, będą mieli przyznawany zwrot kosztów dojazdu (do 100zł) oraz uczestnictwo w konferencji w Krakowie.
 4. Informacje dotyczące zwrotu kosztów dojazdu oraz uczestnictwa w konferencji zostaną podane w osobnym oświadczeniu na stronie www.ptss.pl lub na oficjalnej grupie PTSS na Facebooku.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. W przypadku zmian terminów związanych z II i III etapem, uczestnicy zostaną powiadomienia mailowo odpowiednio wcześniej.
 3. Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą dostępne na stronie www.ptss.pl w zakładce “Olimpiady PTSS”.