PTSS czyli Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, założone w 1997 r. we Wrocławiu, jest stowarzyszeniem mającym na celu utworzenie struktur reprezentujących środowisko studentów stomatologii w całym kraju i dbającym o interesy tej grupy na wielu płaszczyznach. Jesteśmy członkiem rzeczywistym IADS (International Association of Dental Students) oraz EDSA (Europejskie Stowarzyszenie Studetów Stomatologii).

PTSS zrzesza Oddziały, działające we wszystkich miastach, gdzie znajdują się akademie medyczne. Towarzystwem kieruje Zarząd Główny.

Poszczególne Oddziały kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego organizują konferencje PTSS. Co roku na przełomie marca i kwietnia odbywają się Walne Zjazdy Delegatów PTSS, połączone z wyborami do Zarządu Głównego.


Ale poza wszystkimi naukowymi i organizacyjnymi zadaniami PTSS to również okazja do spotkań i wymiany doświadczeń między studentami wszystkich lat studiów, arena wspólnych kontaktów studentów i okazja do rozszerzenia kręgu znajomości. To również doskonała baza startowa dla osób, które „chcą coś zrobić”, wykraczać poza szablon działań dyktowany tokiem studiów!

Strona internetowa PTSS: www.ptss.pl

 

Obszary działalności PTSS:

– szkolenia dla przyszłych dentystów,

– konferencje naukowe w kraju i za granicą,

– programy profilaktyczne,

– udział w projektach IADS i EDSA,

– redakcja i dystrybucja ogólnopolskiego studenckiego kwartalnika StuDentico.