Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W STOWARZYSZENIU POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS PTSS;

 

 §1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Polish Association of Dental Students PTSS (zwana dalej: „Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635818, dla którego to akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer NIP: 7010613966, posiadające numer REGON: 365373379.
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

 

§2. Administrator Danych

 1. Towarzystwo jest administratorem danych osobowych swoich członków, tj.: aktualnych członków Towarzystwa oraz osób zainteresowanych dołączeniem do Towarzystwa, a więc będących po wypełnieniu stosownej deklaracji członkowskiej, a także osób uczestniczących na podstawie zgłoszenia w konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Towarzystwo jako administrator danych osobowych odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
 3. Towarzystwo przetwarza następujące dane osobowe osób wymienionych w ust.1 powyżej:

A) w przypadku członkowska w Towarzystwie:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • data urodzenia;
 • wybrany oddział Towarzystwa;
 • rok studiów i posiadanego wykształcenia;
 • adresu zamieszkania;
 • adresu do korespondencji;
 • numeru rachunku bankowego;
 • numeru telefonu kontaktowego,

B) w przypadku udziału w konferencji organizowanej przez Towarzystwo:

 • imię i nazwisko;
 • adres e – mail;
 • data urodzenia;
 • nazwa konferencji;
 • wybrany oddział Towarzystwa;
 • rok studiów i posiadanego wykształcenia; numeru rachunku bankowego;
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • nr Prawa Wykonywania Zawodu
 • NIP, Nazwa i adres Firmy
 1. Dane opisane w ust. 3 powyżej, przetwarzane są w następujących celach:
 • dla wypełniania obowiązków wynikających ze Statutu Towarzystwa;
 • dla gromadzenia statystycznych danych prowadzonej przez Towarzystwo działalności statutowej;
 • dla dokonania sprawozdania z działalności statutowej Towarzystwa ;
 • dla wypełniania obowiązków wynikających z Organizacji Konferencji;
 1. Kontakt do Administratora Danych Osobowych Towarzystwa jest dostępny pod adresem e-mail: a.andrzejewska@ptss.pl

 

§3. Dostęp i zmiana danych osobowych

 Osobom których dane osobowe są przetwarzane przez Towarzystwo, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

 1. Każdy ma prawo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej andrzejewska@ptss.pl
 2. Każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo skorzystać z tzw. prawa bycia zapomnianym, tzn. żądania usunięcia przez Towarzystwo wszelkich przetwarzanych danych osobowych.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Towarzystwo ma prawo zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 2. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa: ptss.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.