POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO PTSS
Z DNIA 20 sierpnia 2020 roku 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest stowarzyszenie POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS PTSS z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000635818, posiadające numer NIP: 7010613966, posiadające numer REGON: 365373379, zwane dalej „PTSS” lub „Towarzystwem”. 
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

§ 2. Definicje 

Ilekroć w Polityce Prywatności użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć: 

 1. Baza Wiedzy – zasoby informacyjne oraz treści cyfrowe udostępniane Klientom bezpłatnie lub odpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego;
 2. Członek Stowarzyszenia – Klient, będący jednocześnie członkiem stowarzyszenia PTSS z siedzibą w Warszawie;
 3. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta;
 4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 5. Klient – osoba izyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zakłada za pośrednictwem Sklepu Internetowego Konto;
 6. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, a także umożliwiające dostęp do Bazy Wiedzy;
 7. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Towarzystwo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Towarzystwa cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym oraz aktualnościach w zakresie działania Towarzystwa.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dobro lub przedmiot niematerialny, w szczególności treści cyfrowe oraz dostęp do takich treści, bądź usługa mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Towarzystwem;
 9. Polityka prywatności – niniejszy dokument;
 10. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego PTSS dostępny na stronie internetowej, pod adresem: www.ptss.pl/regulamin;
 11. Sklep Internetowy – sklep dostępny na stronie internetowej www.ptss.pl;
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Towarzystwem za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Towarzystwem. 

§ 3. Administrator Danych 

 1. Towarzystwo jest administratorem danych Klientów, podanych w trakcie zakładania Konta w Formularzu Rejestracji, w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia oraz innych danych zgromadzonych na Koncie Klienta.
 2.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie zakładania Konta oraz dostarczenia informacji handlowych w formie elektronicznej w postaci usługi Newsletter, jak również przekazywania tych danych innym podmiotom jest zgoda Klienta.
 3. Towarzystwo jako administrator danych osobowych odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

§ 4. Dane Osobowe

 1. Towarzystwo przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres e-mail;
  c) adresu zamieszkania;
  d) adres do korespondencji;
  e) numeru telefonu kontaktowego, a w zakresie skojarzenia Klienta z Członkiem Stowarzyszenia, także:
  – oddział Towarzystwa;
  – rok studiów i posiadanego wykształcenia.
 2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  e) świadczenia usługi Newsletter, o której mowa w § 11 Regulaminu; f) świadczenia usługi, w ramach której Klienci otrzymują dostęp do Bazy Wiedzy, o której mowa w § 12 Regulaminu.
 3. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom umożliwiającym Towarzystwu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  e) podmiotom wspierającym Towarzystwo w prowadzonej działalności, w szczególności sponsorom Towarzystwa oraz podmiotom działającym na zlecenie Towarzystwa.

§ 5. Dostęp i zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 2. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 6. Dostęp i zmiana danych

 1. Towarzystwo ma prawo zmienić Politykę Prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 2. O treści zmian Polityki Prywatności Towarzystwo poinformuje poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Towarzystwa: […].
 3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.