Regulamin Sklepu Internetowego PTSS
z dnia 20 sierpnia 2020 roku

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez stowarzyszenie POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS PTSS z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000635818, posiadające numer NIP: 7010613966, posiadające numer REGON: 365373379, zwane dalej „PTSS” lub „Towarzystwem”.
 2. Dane kontaktowe:
  • adres do korespondencji: Kazimierzowska 68/18, 02-518 Warszawa
  • adres e-mail: zarzad@ptss.pl
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych Towarzystwa, takich jak koszulki, kubki itp. oraz płatnego dostępu do webinariów i konferencji, jak również odpłatnie udostępnia zasoby informacyjne będące do dyspozycji w ramach Bazy Wiedzy,

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

 1. Baza Wiedzy – zasoby informacyjne oraz treści cyfrowe udostępniane Klientom bezpłatnie lub odpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego;
 2. Członek Stowarzyszenia – Klient, będący jednocześnie członkiem stowarzyszenia PTSS z siedzibą w Warszawie;
 3. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta;
 4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zakłada za pośrednictwem Sklepu Internetowego Konto;
 6. Konsument – Klient, będący osoba fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Towarzystwem, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, a także umożliwiające dostęp do Bazy Wiedzy;
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Towarzystwo za
  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym
  z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Towarzystwa cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dobro lub przedmiot niematerialny, w szczególności treści cyfrowe oraz dostęp do takich treści, bądź usługa mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Towarzystwem;
 11. Przedsiębiorca – Klient, który dokonuje czynności prawnej z Towarzystwem, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin;
 13. Sklep Internetowy – sklep dostępny na stronie internetowej www.ptss.pl;
 14. Towarzystwo – stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą pod firmą POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS PTSS z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000635818, posiadające numer NIP: 7010613966, posiadające numer REGON: 365373379;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Towarzystwem za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i mierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Towarzystwem

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa JavaScript;
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia Zamówienia)

§ 4. Informacje ogólne

 1. Towarzystwo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością
  strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Towarzystwa nie wymaga zakładania Konta.
 3. Zdjęcia Produktów umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa należy traktować jako poglądowe.
 4. Prezentowane na stronie Sklepu Internetowego treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a poczytywane winne być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert.
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
  stronie internetowej Towarzystwa. Złożenie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta.
 6. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych i adresowych umożliwiających weryfikację Klienta oraz realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Towarzystwo potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie na podany
  podczas składania Zamówienia adres e-mail, wiadomości zawierającej dane Klienta oraz
  przedmiot Zamówienia.
 7. W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
  • imię i nazwisko, ewentualnie nazwę firmy oraz NIP Klienta;
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt.
 8. Klient odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia.
 9. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych Produktów.
 10. Po złożeniu i weryfikacji Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Towarzystwa o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Towarzystwo potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail podany przez Klienta.
 12. Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata przez Klienta w całości ceny, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 13. Paragon fiskalny jest wystawiany dla każdego złożonego i opłaconego Zamówienia. Dostarczenie faktury VAT następuje na życzenie Klienta.
 14. Produkty, stanowiące treści cyfrowe przesyłane drogą elektroniczną, dostęp do takich treści, jak również treści udostępniane w ramach Bazy Wiedzy, mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego, a wszelkie prawa majątkowe do tych treści stanowią własność
  Towarzystwa. Tym samym, wszelkie czynności skutkujące naruszeniem praw własności intelektualnej Towarzystwa, jak w szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian i publiczne rozpowszechnianie tych treści bez uprzedniej zgody Towarzystwa, jest zabronione.

§ 5. Cena

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport oraz dostarczenie), o której Klient jest informowany przez Towarzystwo w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Towarzystwo może organizować promocje w postaci kodów rabatowych oraz programów lojalnościowych. Warunki promocji mogą różnić się od warunków sprzedaży i są wiążące w momencie złożenia Zamówienia.

§ 6. Forma płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • Płatność przelewem na wskazane konto bankowe Towarzystwa;
  • Płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.pl, będącej własnością PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług
  płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON 300523444; NIP: 7010613966
 2. Klient jest informowany o przyjęciu i zaksięgowaniu płatności wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata w całości za Produkt i dostawę.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

§ 7. Dostawa

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów, będących rzeczami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • Za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost,
  • odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Towarzystwa.
 3. W przypadku Produktów stanowiących przedmioty i dobra niematerialne oraz usługi – dostarczenie Produktów do Klienta oraz realizacja usługi odbędzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i poprzez przyznanie dostępu do określonych treści w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Towarzystwo na stronie internetowej Sklepu Internetowego w opisie Produktu lub osobnej zakładce informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu, zależnie od wybranego sposobu dostawy.
 5. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, w dni robocze. Dostarczanie Produktów niebędących rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, odbywa się stosownie do możliwości
  technicznych Towarzystwa, o których każdorazowo Klient jest informowany w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji dostawy Produktu spowodowane podaniem błędnych bądź niepełnych danych Klienta, a także z innych przyczyn niezawinione.

§ 8. Zakładanie Konta

 1. Towarzystwo umożliwia Klientom założenie i korzystanie z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.ptss.pl
 2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie Internetowym po skorzystaniu z formularza interaktywnego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.ptss.pl lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Zarejestrowanie Konta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji przez imienia i nazwiska, podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez
  Klienta Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, a także realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 5. Podane przez Klienta dane osobowe powinny odpowiadać danym faktycznie posiadanym.
 6. W Formularzu Rejestracji Klient może wyrazić chęć stania się Członkiem Stowarzyszenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa i wybór odpowiedniego oddziału. Wraz z wyrażeniem chęci na zostanie Członkiem Stowarzyszenia, Klient powinien również potwierdzić posiadanie statusu studenta stomatologii polskiej uczelni medycznej.
 7. Status Członka Stowarzyszenia, sposób rozpatrzenia wniosku kandydata na Członka Stowarzyszenia oraz wynikające z członkostwa skutki, reguluje Statut Stowarzyszenia PTSS dostępny na stronie internetowej Towarzystwa.
 8. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, na adres poczty elektronicznej podanej w tym formularzu, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta.
 9. W przypadku pozytywnej weryfikacji członkostwa w Towarzystwie lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o kandydata na Członka Stowarzyszenia, Konto Klienta zostaje powiązane z członkostwem w Towarzystwie.
 10. Logowanie się do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 11. Posiadanie Konta może być wymagane, w celu skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Towarzystwo.
 12. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Towarzystwa.

§ 9. Reklamacja i rękojmia

 1. Towarzystwo jest obowiązane dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, w szczególności zgodną z opisem Produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Towarzystwo ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Towarzystwa.
 4. W reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Towarzystwo ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6.  Towarzystwo może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Produktu jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na brak określonego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Towarzystwo zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 7.  Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można składać na adres poczty elektronicznej Towarzystwa: zarzad@ptss.pl
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9.  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Towarzystwo zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów oświadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której Towarzystwo wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • której przedmiotem są treści cyfrowe lub dostęp do takich treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Towarzystwo o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności przyznanie dostępu do Bazy Wiedzy.
 3. W przypadkach innych niż opisane w ust. 2 odstąpienie od Umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Towarzystwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Towarzystwo sposób dostawy Towaru, Towarzystwo nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Towarzystwo zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego Produktu do Klienta.
 7. Towarzystwo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Towarzystwo zwraca płatność w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towarzystwo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy

§ 11. Newsletter

 1. Towarzystwo prowadzi Newsletter w celu wysyłana Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i wymaga świadomej oraz jednoznacznej zgody Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego w szczególności o zasadach korzystania z usługi oraz gromadzeniu danych osobowych Klienta.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Towarzystwa, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@ptss.pl
 5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja handlowa, dotycząca w szczególności asortymentu oraz usług oferowanych przez Towarzystwo, aktualnych promocjach i programach lojalnościowych oraz nowościach i aktualnościach.

§ 12. Baza Wiedzy

 1. Towarzystwo za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego daje Klientom dostęp do Bazy Wiedzy, obejmującej zasoby informacyjne i treści z zakresu medycyny, stomatologii oraz tematów pokrewnych, w ramach dostępu elektronicznego.
 2. W ramach Bazy Wiedzy wydzielone są poszczególne treści w postaci m.in. artykułów i ebooków. Dostęp do niektórych treści jest darmowy, natomiast pozostałe wymagają wykupienia dostępu.
 3. Dostęp do Bazy Wiedzy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego i w stosunku do płatnych treści wymaga zalogowania do Konta.
 4. W celu skorzystania z Bazy Wiedzy, Klient winien spełniać wymagania techniczne tożsame z wymaganiami korzystania ze Sklepu Internetowego, wskazanymi w § 3 Regulaminu.
 5. Klientom posiadającym status Członka Stowarzyszenia, dostęp do Bazy Wiedzy przysługuje na preferencyjnych warunkach – bezpłatnie w odniesieniu do wszystkich treści.
 6. Informacje o dostępnych treściach prezentowane są w zakładce „Baza Wiedzy”, na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym administratora, celów przetwarzania oraz praw przysługujących Klientowi, reguluje Polityka Prywatności Sklepu Internetowego PTSS dostępna na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem www.ptss.pl/rodo

§ 14. Cookies

 1. Towarzystwo wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (komputerze, telefonie lub innym urządzeniem, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego.
 2.  Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz badanie ruchu Klienta
  w ramach Sklepu Internetowego.
 4.  Pliki cookies są wykorzystywane po udzieleniu zgody Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, bądź zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego o wykorzystywaniu plików cookies w Sklepie
  Internetowym.
 5. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takiej jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików cookies korzystanie ze Strony Internetowej może być dla Klienta mniej wydajne.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Towarzystwa.
 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, informacji dotyczących Towarzystwa, bądź innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną przekazane Klientowi przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klientom, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta, informacje o zmianach Regulaminy zostaną przesłane na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi
  nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, właściwe jest prawo polskie.