Aktualności

24.02.2023

Program dla wolontariuszy – Rwanda- AKTUALIZACJA

RWANDA DENTAL STUDENTS ASSOCIATION (RDSA)
&
POLISH ASSOCIATION OF DENTAL STUDENTS (PTSS)

INSEKO VOLUNTARY PROGRAM

17.07-29.07.2023

 

Cześć! Chcielibyśmy przekazać Wam więcej informacji o naszym programie. Kolejnym etapem naszego projektu są zapisy. Link rekrutacyjny pojawi się w nadchodzącym tygodniu, a o dokładnym terminie publikacji poinformujemy wcześniej. Link będzie aktywny przez dwa tygodnie od momentu opublikowania. Regulamin wyjazdu zostanie udostępniony wkrótce.

Wymagania dla uczestników:

– znajomość języka angielskiego,
– posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu do Polski,
– szczepienie na COVID-19,
– status studenta wraz z aktywnym członkostwem w PTSS.

Wyboru uczestników dokonają zespoły koordynacyjne po obu stronach (RDSA i PTSS) na podstawie kolejności zgłoszeń. Wybranych zostanie pierwszych 20, a kolejnych 15 zostanie umieszczonych na liście oczekujących; w ciągu dwóch tygodni trwania zapisów poinformujemy zakwalifikowanych uczestników o konieczności wniesienia opłaty rejestracyjnej. Ten etap również potrwa dwa tygodnie.

Zakwaterowanie w Rwandzie będzie miało miejsce w „Great Apartment Hotel” zlokalizowanym w Kigali.

W kolejnych postach podamy informacje na temat zalecanych szczepień przed wyjazdem, uzyskiwania wizy oraz rzeczy, które mogą się przydać podczas tej podróży.

Przewidywany plan wolontariatu:

 

Główna aktywność Data             Dodatkowe informacje
Przyjazd 17.07.2023  

-transport z lotniska do hotelu

– prezentacje powitalne

-impreza powitalna

Zwiedzanie Kigali 18.07.2023  

– Kigali Memorial Site (bezpłatnie)

– Eko Park Nyandungu

-Kigali Night

Działania lecznicze I 19.07.2023  

-praktyka kliniczna  – leczenie pacjentów

Działania lecznicze II 20.07.2023  

-praktyka kliniczna  – leczenie pacjentów

Akcja profilaktyczna I 21.07.2023  

-wizyta w szkole lub przedszkolu

+wycieczka: Ibuga City Walk +integracja

Akagera

Park Narodowy

22.07.2023 -jednodniowa wycieczka do Parku Narodowego Akagera
+wieczór kulturalny
Dzień wolny 23.07.2023  

– ewentualnie wycieczka fakultatywna
(na plantację kawy, pamiątki)
-wykład (2 godz.)
-integracja

Działania lecznicze III 24.07.2023 -praktyka kliniczna – leczenie pacjentów
Działania lecznicze IV 25.07.2023 -praktyka kliniczna – leczenie pacjentów
Działania lecznicze V 26.07.2023 -praktyka kliniczna – leczenie pacjentów
Nyungwe

National Forest

27.07.2023 – jednodniowa wycieczka do
Nyungwe National Forest
Konferencja &

dzień w Kigali

28.07.2023  

– spotkanie z profesorami

-Zwiedzanie Kigali

+wycieczka: – Wioska Umusambi

-pożegnanie

Wyjazd 29.07.2023 -transport z hotelu na lotnisko

Zastrzegamy sobie możliwość do zmiany programu wydarzenia. Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTSS.

INFORMACJE PODSTAWOWE (WERSJA POLSKA)

O PROGRAMIE:

PROGRAM DLA WOLONTARIUSZY INSEKO odbędzie się w Rwandzie, we współpracy z Rwanda Dental Students Association jako lokalną organizacją goszczącą studentów stomatologii i potrwa 12 dni. Program jest przeznaczony dla członków PTSS i RDSA. Uczestnicy będą mogli zaangażować się w działania w odległych obszarach świata z pomocą lokalnych dentystów, edukować pacjentów w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz lokalną społeczność poprzez organizowane warsztaty. Ponadto na miejscu zaplanowane są imprezy  towarzyskie i programy integracyjne.

Uczestnicy będą wykonywać działania profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem dentystów z University of Rwanda – School of Dentistry oraz innych licencjonowanych dentystów ze szpitala okręgowego Rwamagana, szpitala okręgowego Nyamata i Rwandyjskiego Stowarzyszenia Chirurgów Stomatologicznych.

CELE PROGRAMU:

– Leczenie pacjentów w zdalnych klinikach dentystycznych, wykonywanie przeglądów stomatologicznych i prostych zabiegów, takich jak ekstrakcje, odbudowy, scaling itp. Obóz dentystyczny odbywać się będzie w sektorze Karenge w Rwamagana, ośrodku zdrowia Karenge i ośrodku zdrowia Nzige, gdzie społeczność będzie bezpłatnie leczona przez lekarzy dentystów oraz specjalistów chirurgii stomatologicznej przy pomocy lokalnych i zagranicznych studentów stomatologii.

– Wizyta w Ecole International La Racine Etoile, gdzie dzieci
i nauczyciele będą uczyć się na temat zdrowia i higieny jamy ustnej,
a dodatkowo przekazane zostaną tam pasty do zębów i szczoteczki.

– Badania przesiewowe chorób jamy ustnej, zabiegi ART, akcje profilaktyczne i edukacja w zakresie prawidłowego żywienia pod nadzorem lekarzy dentystów w wyżej wymienionych ośrodkach. Działania w ramach wydarzenia planowo mają dotrzeć do ponad 2000 osób.

Program INSEKO zawiera również program naukowy, który obejmuje konferencję z wieloma lokalnymi i międzynarodowymi prelegentami. Ponadto uczestnicy odwiedzą najpiękniejsze miejsca w Rwandzie i będą mogli poznać jej historię.

KILKA SŁÓW O RWANDZIE:

Rwanda to wciąż rozwijający się kraj położony w Afryce Środkowej, posiadający bogatą historię i zapierający dech w piersiach krajobraz. Rwanda leży w regionie Wielkich Jezior, jest zdominowana przez góry na zachodzie i sawannę na wschodzie, z licznymi jeziorami na całym obszarze kraju. Klimat określany jest jako umiarkowany do subtropikalnego, z dwiema porami deszczowymi i dwiema suchymi
w ciągu roku. Na terenie kraju można spotkać wulkany, wodospady
i lasy deszczowe, które są domem dla ogromnej ilości różnorodnych gatunków zwierząt, w tym goryli górskich i hipopotamów, których największy rezerwat przyrody na świecie znajduje się właśnie w Rwandzie.

OPŁATY REJESTRACYJNE (20 UCZESTNIKÓW):

800$ – zawiera nocleg, transfery lokalne, obiady

CENA NIE ZAWIERA:

Bilety lotnicze, wiza, COVID-19 Test, wejścia do atrakcji turystycznych

Regulamin-PTSS-Rwanda

 


Hello! We would like to share more information about our program to you. Next step of our project is registration. The link to the admissions will be available during incoming week, we will inform you about the exact date of announcement earlier. The link will be active for two weeks since publishing. Trip regulations will be available soon.

Requirements for participants:

– knowledge of the English language,
– possession of a passport valid for at least 6 months from the date of return to Poland,
– vaccination for COVID-19,
– student status along with membership in PTSS.

The selection of the participants will be done by coordination teams on both sides (RDSA&PTSS) basing on the order of submissions. First 20 will be selected and other 15 will be placed on the waiting list;  during two weeks of admissions we will inform the qualified participants to pay registration fees. This step will last for two weeks as well.

Accommodation in Rwanda will take place in “Great Apartment Hotel” located in Kigali.

In the next posts we will provide information on recommended vaccinations before the trip, obtaining a visa and items which may be useful during this journey.

Predicted plan of the volunteering:

Main activity Day             Notes     
Arrival 17/07/2023  

-transport from airport to hotel

-welcoming presentations

-welcome party

Kigali sightseeing 18/07/2023  

-Kigali Memorial Site (free of charge)

-Nyandungu Eco Park

-Kigali Night travel

Treatment action I 19/07/2023  

-visiting remote clinic site
-treating patients

Treatment action II 20/07/2023  

-visiting remote clinic site
-treating patients

Prophylaxis action I 21/07/2023  

-visiting school or kindergarten

+excursion: Imbuga City Walk +social integration

Akagera

National Park

22/07/2023 -one-day trip to Akagera National Park
+evening: cultural night
Day off 23/07/2023  

– maybe an optional trip
(to a coffee plantation, souvenirs)
-evening lecture (2 hours)
-social integration

Treatment action III 24/07/2023 -visiting remote clinic site
-treating patients
Treatment action IV 25/07/2023 -visiting remote clinic site
-treating patients
Treatment action V 26/07/2023 -visiting remote clinic site
-treating patients
Nyungwe

National Forest

27/07/2023 -one-day trip to Nyungwe National Forest
Conference &

day time in Kigali

28/07/2023  

– meeting with professors

-Kigali sightseeing

+excursion: -Umusambi Village

-goodbye presentations

Departure 29/07/2023 -transport from hotel to airport

We reserve the right to change the program of the event. The program may change for reasons beyond the control of PTSS.

BASIC INFORMATIONS (ENGLISH VERSION)

PROGRAM BACKGROUND:

INSEKO VOLUNTARY PROGRAM will take place in Rwanda, with RDSA as a local hosting dental students organization, and will last 12 days. The program is open to participants from PTSS and RDSA. The participants will be allowed to engage in the activities through dental camp in remote areas with local dental health care professionals; educate patients, kindergartens and primary students schools and community through organized workshops. As well as participate in social events and integration programs.

 

Participants will be doing their works under the supervision of Dentists from University of Rwanda – School of Dentistry and other licensed dentists from Rwamagana district hospital, Nyamata district hospital, dental department and Rwanda Dental Surgeons Association.

 

PROGRAM CONTENT OPTIONS AND OBJECTIVES:

 

– Treating patients in remote dental clinics, performing dental screenings and simple dental procedures such as extractions, restorations, scaling etc. free of charge. Dental camp in Karenge Sector in Rwamagana, Karenge health Centre and Nzige Health centre where the community will be treated oral diseases free of charge by dental surgeons, dental therapist and with help of local and international student’s volunteers.

 

– Ecole International La Racine Etoile where school children and teachers will be taught on oral health promotion, oral hygiene, provision of toothpastes and brushes.

 

– Screening oral diseases, ARTs/treatments, prophylaxis campaign and education on proper nutrition under supervision of dentists on both two sites mentioned above. This event expected to reach more than 2000 people.

 

INSEKO Program also contains Scientific program, which includes a conference with different local and international speakers. Furthermore, participants will visit the most beautiful places around Rwanda and be able to learning from it’s history.

 

RWANDA BACKGROUND:

 

Rwanda is still a developing country located in Central Africa where most residents live on the side of East Africa and has much history and natural beauty. Rwanda is in the Great Lake Region and is highly elevated; its geography is dominated by mountains in the west and savannah to the east, with numerous lakes throughout the country. The climate is temperate to subtropical, with two rainy seasons and two dry seasons each year. Expeditions visit volcanoes, waterfalls and rainforests that are home to a huge diverse population of animals including mountain gorillas and the world’s largest natural park for hippos.

 

REGISTRATION FEES (20 PARTICIPANTS):

800$ – includes accomodation, local transfers, lunches

PRICE DOES NOT INCLUDE:

Flight tickets, VISA, COVID-19 Test, tourist attractions entrances

Regulamin-PTSS-Rwanda-ENG